Уебсайт за зъболекарски болести и тяхното лечение

Правила за поверителност

Политиката за поверителност на личната информация (наричана по-долу "Политиката") се прилага за цялата информация, която порталът bg.stomatology.biz (наричан по-долу "Сайтът") може да получи за Потребителя по време на ползването му от услугите, услугите, форумите, продуктите или услугите на Сайта и в хода на изпълнението от Сайта на всички договори и договори с Потребителя.

Използването на Услугите за уебсайтове означава безусловно приемане от страна на Потребителя на тази Политика и условията за обработване на посочената в нея лична информация; в случай на несъгласие с тези условия Потребителят трябва да се въздържа от използването на Услугите.

1. Лична информация на потребителите, които Сайтът обработва

В рамките на тази политика "личната информация на потребителя" означава:

1.1 Лична информация, която Потребителят предоставя за себе си при регистрацията (създаване на сметка) или в процеса на използване на Услугите, включително личните данни на Потребителя. Задължително за предоставяне на информацията за услугите е маркиран по специален начин.Друга информация се предоставя от Потребителя по негова преценка.

1.2 Информация, която автоматично се предава на Сайта по време на нейната работа, като се използва програмата, инсталирана на Устройството на Потребителя, включително IP адрес, данни от "бисквитки", информация за браузъра на потребителя (или друга програма, чрез която са достъпни услугите).

Тези правила се отнасят само за информация, обработена в процеса на работа с портала на уебсайта.

Сайтът не потвърждава точността на предоставената от потребителя лична информация и не може да оцени неговия капацитет. Сайтът обаче предполага, че потребителят предоставя точна и достатъчна лична информация и актуализира тази информация.

2. Цел на обработката на лична информация на Потребителите

Сайтът събира и съхранява само личната информация, която е необходима за предоставянето на Услугите или изпълнението на договори и договори с Потребителя, освен в случаите, когато законът предвижда задължително съхранение на лична информация за определен период от време.

Личната информация на Сайта се обработва от Уебсайта за следните цели:

2.1. Идентификация на страната в рамките на обекта;

2.2. Предоставяне на потребителя на индивидуални услуги;

2.3. Комуникация с потребителя, включително изпращане на известия, искания и информация относно използването на Сайта, както и обработване на искания и искания от Потребителя;

2.4 Подобряване на качеството на услугите, лекота на използване, развитие на нови услуги;

2.5 Провеждане на статистически и други изследвания въз основа на анонимни данни.

3. Условия за обработка на личната информация на потребителите и прехвърлянето им на трети страни

По отношение на личната информация на Потребителя се запазва поверителността му, освен в случаите, когато Потребителят доброволно предостави информация за себе си за общ достъп до неограничен кръг лица.

Сайтът има право да прехвърли личната информация на Потребителя на трети страни в следните случаи:

3.1. Потребителят се е съгласил с подобни действия;

3.2. Прехвърлянето се извършва от руски или друг приложим закон в рамките на установената от закона процедура;

3.3. Това прехвърляне се извършва като част от продажбата или друго прехвърляне на дейността (изцяло или отчасти) и всички задължения за спазване на условията на тази Политика по отношение на получената от нея лична информация се прехвърлят на приобретателя;

При обработката на личните данни на Потребителите сайтът се ръководи от Федералния закон на Руската федерация "На лични данни".

4. Промяна и заличаване на лична информация. Задължително съхранение на данни

4.1 Потребителят може по всяко време да промени (актуализира, допълни) предоставената от него или част от него лична информация, като използва функцията за редактиране на лични данни в съответната секция на Услугата или като напише заявка за поддръжка по имейл на admin@plomba911.ru

4.2 Потребителят може също така да изтрие предоставената от тях лична информация в рамките на определен профил, като изпрати искане до службата за поддръжка по имейл на admin@plomba911.ru

4.3 Правата, предвидени в параграфи. 4.1. и 4.2. Тази политика може да бъде ограничена, както се изисква от закона. По-специално, такива ограничения могат да предвиждат задължението на Сайта да запази информацията изменена или изтрита от Потребителя за определен от закона срок,и прехвърля такава информация в съответствие с установената от закона процедура към публичния орган.

5. Мерки, използвани за защита на личната информация на Потребителя

5.1 Сайтът е предприемане на необходимите и достатъчни технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителя срещу неразрешено или случайно достъп, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, разпространение и други незаконни действия на трети лица с нея.

6. Обратна връзка. Въпроси и предложения

Потребителят има право да изпрати предложения или въпроси относно тази Политика на услугата за поддръжка по електронна поща на admin@plomba911.ru

 

нагоре

© Copyright 2014-2019 plomba911.ru

Използването на материали от сайта без съгласието на собствениците не е разрешено

Правила за поверителност | Споразумение с потребителя

обратна връзка

Карта на сайта